LABORATORIUM KOMPUTASI DAN PENGENDALIAN PROSES

KEPALA LABORATORIUM KOMPUTASI DAN PENGENDALIAN PROSES

Nama  : Ir. Barlian HS., MT.

NIP      : 19591112 199003 1 001

KBK     : Teknologi Proses Kimia

Ruangan:

Peralatan: